هندسه دوم دبیرستان فصل 3 نسبت و تناسب

حجم فایل : 474.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا هندسه سال دوم دبیرستان
فصل 3(نسبت و تناسب) نسبت نسبت بین دو عدد a و b همان کسر است که
تناسب تساوی بین دو کسر را نسبت می نامیم . ( که )
طرفین و وسطین در تناسب
دو جمله ی کناری d و a را طرفین و دو جمله ی میانی c و b را وسطین می نامیم .
خواص تناسب :
در یک تناسب ، حاصلضرب طرفین با حاصلضرب وسطین برابر است .
درتناسب می توان جای جملات میانی یا کناری را با هم عوض کرد و تناسب جدیدی را به دست آورد . 3) در یک تناسب ، می توان کسرها را معکوس کرد .
4) در یک تناسب می توان صورت و مخرج را با هم جمع یا تفریق کرد و تناسب جدیدی ساخت .


5) اگر آنگاه مثال :
مقدار های مجهول را به کمک روابط تناسب به دست آورید .
( الف

( ب طرفین وسطین جاگذاری مقدار x پایان...